سعید تقوی گودرزی؛ جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم شناسی

عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

عضو بسیج اساتید

ایمیل: Taghavi.saeid110@gmail.com

دکتر مصطفی کرم پور؛ جغرافیای طبیعی، اقلیم شناسی (دینامیک)

عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

عضو بسیج اساتید

ایمیل: mostafa_karampoor@yahoo.com

دکتر ضرغام غلامرضایی، جغرافیا و برنامه ریزی شهری

عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

عضو بسیج اساتید

ایمیل: Zargham_gholamrezaei@yahoo.com

دکتر مهران زند؛ جغرافیای طبیعی، افلیم شناسی (خشکسالی)

استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری استان تهران

عضو بسیج اساتید

ایمیل: mehran.lashanizand@gmail.com

زینب حاجری، کارشناسی ارشد، جغرافیای طبیعی

مدیرت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

مسئول مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات گردشگری «کاسیت های زاگرس نشین»

عضو بسیج سپاه ناحیه خرم آباد

ایمیل: zienabhajari@gmail.com