زینب حاجری، نایب ریس شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم شناسی

تخصص: گردشگری، تقویم گردشکری و اقلیم شناسی

مولف اصلی کتاب: گردشگری از دیدگاه جامعه شناختی

شماره تناس: ۰۹۱۶۹۶۵۳۴۷۸

سعید تقوی گودرزی، مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم شناسی

تخصص: گردشگری، ژئومورفولوژی، اکوتوریسم و ژئوتوریسم

عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مولف همکار کتاب: «زمین شناسی برای جغرافیا»

ایمیل: taghavi.saeid110@gmail.com

مصطفی کرم پور، عضو هیات مدیره

دکتری جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم شناسی دینامیک

تخصص: اقلیم شناسی، گردشگری و اکوتوریسم

عضو هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

ایمیل: m.karampoor@yahoo..com


ضرغام غلامرضایی،عضو هیات مدیره

هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه لرستان

مولف همکار کتاب: گردشگری از دیدگاه جامعه شناختی

ایمیل: Zargham_gholamrezaei@yahoo.com