اساتید، محققین و پژوهشگران داخلی و خارجی در زمینه انجام طرح های توجیهی و سرمایه گذاری