مطالب پیشنهادی:

برگزار کنندگان: شرکت الدوز تجارت نوین ارس

رئیس همایش: دکتر سید پدرام موسوی، پسا دکتری اقتصاد بین الملل، ارائه دهنده نظریه اقتصاد جبران

دبیر کمیته علمی: دکتر اسرافیل شیرازی، پسا دکتری مدیریت، ارائه دهنده دکترین ضد بازراریابی

دبیر اجرایی در ایران، زینب حاجری، نائب رئیس شرکت گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

دبیر اجرایی در ترکیه: Mustafa Eker، دکتری مدیریت گردشگری و جهانگردی

از اساتید، دانشجویان، کارکنان و پژوهشگران دعوت می گردد، در راستای تقویت صنعت گردشگری در زمینه های گردشگری و توسعه نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات خود به دبیرخانه این همایش ملی اقدام نمایند.

آخرین مهلت ارسال مقالات: 4 شهریور ماه 1402

زمان برگزاری: 12 شهریورماه 1402

نشانی وب سایت:

https://turkeytourism.confnashr.ir/

شماره تماس دبیرخانه: 09100446494 و 0995571908619 (واتساپ و تلگرام)

محورهای همایش:
مدیریت گردشگری – مدیریت هتلداری – گردشگری سلامت – بازاریابی و گردشگری – اقتصاد و گردشگری – آموزش و گردشگری – فرهنگ و گردشگری – هنر و گردشگری – مدیریت جهانگردی – مدیریت استراتژیک گردشگری – گردشگری ورزشی – نظریه های گردشگری – برنامه ریزی توسعه جهانگردی – مدیریت اکوسیستم های طبیعی – بازاریابی جهانگردی – کارآفرینی و گردشگری – گردشگری شهری و اقتصاد پایدار – ارائه مدل ها و روش های کسب و کار جدید و کارآفرینی در گردشگری – گردشگری و موزه ها – گردشگری و معماری – گردشگری در سواحل – گردشگری و محیط زیست و کلیه موضوعات مرتبط با گردشگری

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

Veranstalter: Aldoz Tejarat Nevin Aras Company

Vorsitzender der Konferenz: Dr. Seyed Pedram Mousavi, Postdoktorand in internationaler Ökonomie, Präsentator der Gibran-Wirtschaftstheorie

Sekretär des Wissenschaftlichen Komitees: Dr. Esrafil Shirazi, Postdoktorand in Management, Anbieter von Anti-Marketing-Doktrinen

Exekutivsekretär im Iran, Zainab Hajri, Vizepräsident der Zagros Kassite Tourism Company

Exekutivsekretär in Türkiye: Mustafa Eker, Doktor für Tourismus und Tourismusmanagement

Professoren, Studenten, Mitarbeiter und Forscher sind eingeladen, sich zu registrieren und ihre Artikel an das Sekretariat dieser nationalen Konferenz zu senden, um die Tourismusbranche in den Bereichen Tourismus und Entwicklung zu stärken.

Einsendeschluss für Artikel: 4. September 1402

Haltezeit: 12. September 1402

Webseitenadressse:

https://turkeytourism.confnashr.ir/

Kontaktnummer des Sekretariats: 09100446494 und 0995571908619 (WhatsApp und Telegram)

Konferenzthemen:
Tourismusmanagement – Hospitality Management – Gesundheitstourismus – Marketing und Tourismus – Wirtschaft und Tourismus – Bildung und Tourismus – Kultur und Tourismus – Kunst und Tourismus – Tourismusmanagement – Strategisches Tourismusmanagement – Sporttourismus – Tourismustheorien – Tourismusentwicklungsplanung – Ökosystemmanagement natürliche Ressourcen – Tourismusmarketing – Unternehmertum und Tourismus – Städtetourismus und nachhaltiges Wirtschaften – Präsentation neuer Geschäftsmodelle und Methoden und Unternehmertum im Tourismus – Tourismus und Museen – Tourismus und Architektur – Tourismus an Stränden – Tourismus und Umwelt und alle Themen rund um den Tourismus

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

Организаторы: Компания Aldoz Tejarat Nevin Aras

Председатель конференции: Д-р Сейед Педрам Мусави, постдокторант в области международной экономики, ведущий экономической теории Джебрана.

Секретарь Научного комитета: Доктор Эсрафил Ширази, постдокторант по менеджменту, автор антимаркетинговой доктрины

Исполнительный секретарь в Иране Зайнаб Хаджри, вице-президент туристической компании Zagros Kassite

Исполнительный секретарь в Турции: Мустафа Экер, доктор туризма и туристического менеджмента

Профессора, студенты, сотрудники и исследователи приглашаются зарегистрироваться и отправить свои статьи в секретариат этой национальной конференции в целях укрепления индустрии туризма в области туризма и развития.

Крайний срок подачи статей: 4 сентября 1402 г.

Время проведения: 12 сентября 1402 г.

Адрес веб-сайта:

https://turkeytourism.confnashr.ir/

Контактный номер Секретариата: 09100446494 и 0995571908619 (WhatsApp и Telegram)

Темы конференции:
Управление туризмом – Управление гостеприимством – Оздоровительный туризм – Маркетинг и туризм – Экономика и туризм – Образование и туризм – Культура и туризм – Искусство и туризм – Управление туризмом – Стратегический менеджмент туризма – Спортивный туризм – Теории туризма – Планирование развития туризма – Экосистемное управление природными ресурсами – туристический маркетинг – предпринимательство и туризм – городской туризм и устойчивая экономика – презентация новых бизнес-моделей и методов и предпринимательства в туризме – туризм и музеи – туризм и архитектура – туризм на пляжах – туризм и окружающая среда и все Темы, связанные с туризмом

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

Organizadores: Compañía Aldoz Tejarat Nevin Aras

Presidente de la conferencia: Dr. Seyed Pedram Mousavi, posdoctorado en economía internacional, presentador de la teoría económica de Gibran

Secretario del Comité Científico: Dr. Esrafil Shirazi, posdoctorado en gestión, aportador de doctrina antimarketing

Secretaria Ejecutiva en Irán, Zainab Hajri, Vicepresidenta de Zagros Kassite Tourism Company

Secretario Ejecutivo en Türkiye: Mustafa Eker, Doctor en Turismo y Gestión Turística

Se invita a profesores, estudiantes, personal e investigadores a registrarse y enviar sus artículos a la secretaría de esta conferencia nacional con el fin de fortalecer la industria turística en los campos del turismo y el desarrollo.

Fecha límite para enviar artículos: 4 de septiembre de 1402

Tiempo de tenencia: 12 de septiembre de 1402

Dirección web:

https://turkeytourism.confnashr.ir/

Número de contacto de Secretaría: 09100446494 y 0995571908619 (WhatsApp y Telegram)

Temas de la conferencia:
Gestión turística – Gestión hotelera – Turismo de salud – Marketing y turismo – Economía y turismo – Educación y turismo – Cultura y turismo – Arte y turismo – Gestión turística – Gestión estratégica del turismo – Turismo deportivo – Teorías del turismo – Planificación del desarrollo turístico – Gestión de ecosistemas recursos naturales – marketing turístico – emprendimiento y turismo – turismo urbano y economía sostenible – presentación de nuevos modelos y métodos de negocio y emprendimiento en turismo – turismo y museos – turismo y arquitectura – turismo en las playas – turismo y medio ambiente y todos los temas relacionados con el turismo

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

برگزار کنندگان: شرکت الدوز تجارت نوین ارس

رئیس همایش: دکتر سید پدرام موسوی، پسا دکتری اقتصاد بین الملل، ارائه دهنده نظریه اقتصاد جبران

دبیر کمیته علمی: دکتر اسرافیل شیرازی، پسا دکتری مدیریت، ارائه دهنده دکترین ضد بازراریابی

دبیر اجرایی در ایران، زینب حاجری، نائب رئیس شرکت گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

دبیر اجرایی در ترکیه: Mustafa Eker، دکتری مدیریت گردشگری و جهانگردی

از اساتید، دانشجویان، کارکنان و پژوهشگران دعوت می گردد، در راستای تقویت صنعت گردشگری در زمینه های گردشگری و توسعه نسبت به ثبت نام و ارسال مقالات خود به دبیرخانه این همایش ملی اقدام نمایند.

آخرین مهلت ارسال مقالات: 4 شهریور ماه 1402

زمان برگزاری: 12 شهریورماه 1402

نشانی وب سایت:

https://turkeytourism.confnashr.ir/

شماره تماس دبیرخانه: 09100446494 و 0995571908619 (واتساپ و تلگرام)

محورهای همایش:
مدیریت گردشگری – مدیریت هتلداری – گردشگری سلامت – بازاریابی و گردشگری – اقتصاد و گردشگری – آموزش و گردشگری – فرهنگ و گردشگری – هنر و گردشگری – مدیریت جهانگردی – مدیریت استراتژیک گردشگری – گردشگری ورزشی – نظریه های گردشگری – برنامه ریزی توسعه جهانگردی – مدیریت اکوسیستم های طبیعی – بازاریابی جهانگردی – کارآفرینی و گردشگری – گردشگری شهری و اقتصاد پایدار – ارائه مدل ها و روش های کسب و کار جدید و کارآفرینی در گردشگری – گردشگری و موزه ها – گردشگری و معماری – گردشگری در سواحل – گردشگری و محیط زیست و کلیه موضوعات مرتبط با گردشگری

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published. Required fields are marked *