دفتر خدمات مسافرتی الیاسی

به حضور عزیزان گرامی میرسانیم، انجام تورهای داخلی و تورگردانی مهمانان خارجی این شرکت فقط با دفتر خدمات مسافرتی الیاسی می باشد. از این جهت با این دفتر همکار مشارکتی در بحث برگزاری تورهای گردشگری هستیم و این دفتر را به آژانس های مسافرتی در اروپا معرفی میگردد.