آبشار بیشه  گرمه با “۲۰ ′۳۸ °۴۸ طول شرقی و “۳۹ ′۱۳ °۳۳ عرض شمالی و ۱۵ متر ارتفاع در جنوب شرقی خرم آباد در بخش پاپی و کمتر از ۱۰ کیلومتر نرسیده به آبشار بیشه در ۵۰ کیلومتری شهرستان خرم آباد واقع شده است.  آبشار بیشه گرمه دارای کاربری گردشگری در زمینه های  (اکوتوریسم، ژئوتوریسم) می باشد.

آبشار بیشه بر اثر فرسایش آب گودال فرسایشی در پایین آبشار، به همراه فعالیت های زمین ساختی به وجود آمده است. از لحاظ ساختار مورفولوژیکی، دینامیکی و مربوط به دوره سوم زمین شناسی می باشد. از نظر سنگ شناسی دارای کنگلومراهای با برنزدهای محلی است. سازند مجاور از جنس شیل و مارن می باشد.

اهمیت آبشار بیشه گرمه در سطح محلی است. چشم انداز زیبا، مکانی برای رویش گیاهان دارویی، پوشش گیاهی و جنگلی از جمله مشخصه های این آبشار است. راه دسترسی به آبشار بیشه گرمه از طریق جاده آسفالته و سپس جاده خاکی می باشد، که اغلب گردشگران با اتومبیل شخصی خود به این آبشار می روند و این آبشار مسیر پیاده روی زیادی دارد.