تشکر نامه از داوران اوین همایش ملی اقتصاد گردشگری در ۱۴۰۰ با امضای دبیر علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس