تقویم گردشگری شهرستان پلدختر

براساس نتایج حاصل از نرم افزار  Rayman ایستگاه پلدختر در مقیاس روزانه، از (۱۶ تا ۲۷ اردیبهشت) و (۱۴ تا ۲۸ مهر) آسایش، (۵ تا ۱۵ اردیبهشت) و (۲۹ مهر تا ۲۲ آبان) حساسیت حرارتی خنک و (۲۳ اسفند تا ۴ اردیبهشت) حساسیت حرارتی خیلی خنک، (۲۸ اردیبهشت تا ۴ خرداد) و (۴ تا ۱۳ مهر) حساسیت حرارتی گرم، (۵ تا ۱۰ خرداد) تا (۲۴ شهریور تا ۳ مهر) حساسیت حرارتی خیلی گرم، (۱۱ تا ۱۸ خرداد) و (۱۵ تا ۲۳ شهریور) حساسیت حرارتی شرجی و (۱۹ خرداد تا ۱۴ شهریور) حساسیت حرارتی فوق العاده گرم وجود دارد.

پژوهشگر: زینب حاجری/