دانشگاه پیام نور استان تهران به اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری پیوست

دانشگاه پیام نور استان همدان به اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری پیوست

اداره کل هواشناسی لرستان به اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری پیوست