مطالب پیشنهادی:
دریاچه سیمره

درياچه سیمره دارای مختصات جغرافيايی ۳۳ درجه و ۴ دقيقه تا ۳۳ درجه و ۱۸ دقيقه عرض جغرافيايی شمالی و ۴۷ درجه و ۱۲ دقيقه و ۳۰ ثانيه تا ۴۷ درجه ۳۱ دقيقه و ۳۰ ثانيه طول جغرافيايی شرقي مي باشد. منطقة مذكور در زاگرس چين خورده و غرب ايران، در جنوب شرقی استان ايلام، در دامنه های شمال شرقی كوه عظيم كبيركوه قرار دارد. اين منطقه توسط تاقديس كبيركوه در غرب و جنوب، تاقديس ميله كوه در شمال و شمال شرق، دشت های هلوش و چم مهر در شرق، كوه بنهر و تلخاب در شمال غرب محصور شده است. بنابراين دشت درهشهر يك ناوديس است كه بين تاقديس هاي مذكور قرار گرفته و توسط رسوباتی ناشی از فرسايش اين تاقديس ها پوشيده شده است. ارتفاع متوسط اين منطقه از سطح دريا ۶۵۰ متر است. يكي از قديمی ترين و مهمترين پديده ها، لغز ش بزر گ سيمر ه (با وسعت تقريبي ۱۰۰۰۰۰ ميليون متر مربع) است.

اين لغزش مشرف به دره ناوديسي سيمره و در يال شمال شرقی بزرگ تاقديس كبيركوه به مختصات جغرافيايی ۳۲ درجه و ۵۵ دقيقه و ۷ ثانيه تا ۳۳ درجه و ۸ دقيقه و ۲۲ ثانيه عرض جغرافيايی شمالي و ۴۷ درجه و ۲۸ دقيقه و ۱۰ ثانيه تا ۴۷ درجه و ۵۲ دقيقه و ۳۲ ثانيه طول جغرافيايی شرقی در فاصلة ۵ كيلومتری جنوب شهر پلدختر در غرب مسير آسفالته خرم آباد انديمشك و در ۱۵ كيلومتری شرق شهرستان درهشهر بين استان های ايلام و لرستان اتفاق افتاده است. تاقديس كبيركوه از تاقديس های مهم زاگرس چين خورده است. كبيركوه از نظر ليتولوژی به طور عمده از سازند آسماری تشكيل شده كه از نظر سنگ شناسی به طور اعم كربناتی و شامل آهك دولوميت، آهك های شيلی و رسی است . كبيركوه از نظر سنی از اليگوسن در دوران سنوزوئيك زمين شناسی و تا بورديگالين از ميوسن پاييني ادامه پيدا مي كند (آسماری بالايی ). پس از اين سازند، رسوبات تبخيری گچساران قرار می گيرند. سازند آسماری را بر اساس سنگواره ها و سن به سه قسمت آسماری بالايی، ميانی و پايينی تقسيم كرده اند. همچنين آهك های مارني بخش ائوسن بالايی سازند و شيل های سازند كژدمی با سن سنومانين، قسمت هايی از كبيركوه و منطقه وقوع زمين لغزش را در برگرفته اند.

منابع:

 • پالئوژئوگرافيی و تحولات ژئومورفولوژيك درياچه قديمی سيمره، حجت اله بيرانوند، دكتر عبدالله سيف، دكتر سيد منصور شاهرخوندی، مجله جغرافیا و آمایش شهری، ۱۳۹۲
 • لرزه خيزی منطقة پلدختر و ارتباط احتمالي آن با زمين لغزه سيمره، رساله دكتری، تهران، واحد
  علوم و تحقيقات تهران، دکتر سیامک بهاروند، ۱۳۸۷
 • زمين لغزش سيمره و نقش آن در تغييرات زيست محيطی و ژئومورفولوژيكی منطقة پلدختر، فصلنامه زمين، نویسندگان: دکتر سیامک بهاروند، دکتر محسن پورکرمانی، مهران آرین، رسول اجل لوئیان و عبدالرضا پوریزدان.
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
تصویر: دره شیرز
دره شیرز
 • ۰
 • ۱۰۳۲
 • 2019/01/15
تصویر: دریاچه جایدر
دریاچه جایدر
 • ۰
 • ۱۲۱۲
 • 2019/01/15
تصویر: آبشار نای انگیز
آبشار نای انگیز
 • ۰
 • ۱۶۰۸
 • 2019/01/06
تصویر: آبشار وارک
آبشار وارک
 • ۰
 • ۱۶۶۸
 • 2018/12/22

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.