نام : مریم

نام خانوادگی: گله دار

دوره آموزشی: راهنمای طبیعت گردی

معدل: ۱۷/۰۷

رتبه : عالی

مسلط به موازین و مقررات طبیعت گردی و طبیعت کشور ایران، بویژه استان لرستان

موسسه: کاسیت نشینان زاگرس

استان: لرستان