رشته مدیریت جهانگردی گردشگری در دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد

مدیر گروه رشته مدیریت جهانگردی گردشگری : دکتر بهروز پروانه

دکتر بهروز پروانه

تعداد واحد درسی

دروس عمومی ۲۰ واحد

دروس پایه رشته گردشگری ۲۸ واحد

دروس اصلی رشته گردشگری ۴۴ واحد

دروس تخصصی رشته گردشگری ۴۰ واحد

جمع واحد ها: ۱۳۴

دروس عمومی رشته گردشگری
دروس پایه رشته گردشگری
دروس اصلی رشته مدیریت گردشگری
دروس تخصصی رشته مدیریت گردشگری