لیست شرکت کنندگان در اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری لرستان ۱۴۰۰ و لیست شرکت کنندگان در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی

تعداد شرکت کنندگان در همایش ۱۷۴ نفر

تعداد شرکت کنندگان در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی ۶۹ نفر