مدیر عامل شرکت جناب آقای تقوی، هیات علمی گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد هستند.

در دو سال گذشته، مجوز دوره هایی که برگزار شده است، به نام مدیر عامل سابق این شرکت بوده است.

از این پس، هر دوره ای یا هر همایشی، که این شرکت قصد فعالیت داشته باشد، تمامی مجوزهای آن در سایت شرکت قرار خواهند گرفت، این کار بدین معنی است که فعالیت های این شرکت براساس مجوز ها بوده است.