لازم بذکر است هر مقاله دو داور آن ها را داوری کرده اند

مقالات ارسالی از اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری که در نشریه پژوهش های نوین در مدیریت کارآفرینی و توسعه کسب و کار پذیرفته شده اند و در جلد ۲، شماره ۱ تابستان ۱۴۰۰ به چاپ خواهند رسید. شامل مقالات زیر هستند: