مطالعات آزمايشگاهی بر روی آلياژ و ريزساختار اشياء برنزی محوطۀ عصر آهن باباجیلان لرستان

هنر گچبری دوره ساسانی در محوطه باستانی برزقاوله کوهدشت لرستان

بررسی تطبیقی نقوش براق در نگاره های معراج دوران اسلامی با برخی از لگام های مفرغی لرستان

فرهنگ تدفین در لرستان (نیمه اول هزاره اول ق.م)

روایتی محلی از اسطوره «الهه باروری» در لرستان

تحلیلی بر معماری مکشوفه از نخستین فصل کاوش بنای قِلا گوری رَماوند