غار کلدر لرستان

کشف غار باستانی کلدر حاصل نتایج تحقیقات دکتر بهروز بازگیر و هیات پژوهشی از کشور اسپانیا، از جمله پروفسور فرانک هول بوده است و اکتشافات بعدی نیز در راه است. در زیر بعضی از مقالات در حیطه غار کلدر را که در دسترس بوده است، در سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس» برای دسترس همگان قرار گرفته است.