نویسندگان:

زینب حاجری: کارشناس ارشد، آب و هواشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران(نویسنده مسئول).

محمدحسین ناصرزاده: استادیار، گروه آموزشی آب وهوا شناسی، دانشگاه خوارزمی، تهران،ایران.

سعید تقوی گودرزی : مربی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی – ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خرم آباد، خرم آباد، ایران.