• نویسندگان مقاله
  • زینب حاجری کارشناس ارشد آب و هواشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد
  •  دکتر مهران زند، استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری استان تهران
  • دکتر مصطفی کرم پور عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه لرستان
  • جناب آقای سعید تقوی گودرزی، عضو هیات علمی گروه جغرافیای دانشگاه آزاد
  • امیر فخر آبادی دانشجوی دکتری آب و هواشناسی  دانشگاه خوارزمی تهران
سربرگ همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط ریست پاک، ۱۳۹۴

مقاله توانمندی ایجاد ژئوپارک در منطقه پلدختر-دره شهر

نویسندگان مقاله

  • دکتر سید منصور شاهرخی، استاد مدعو گروه جغرافیا دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ۱۳۹۴
  • حجت الله بیرانوند، دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، دانشگاه اصفهان، ۱۳۹۴
  • مهدی ارغوانی پناه، کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد، ۱۳۹۴