پذیرش و چاپ دو مقاله در مجله بین المللی آموزش و تحصیل

چاپ دو مقاله با موضوعات زیر

اقتصاد گردشگری، رستوران و سلامت روان

اقتصاد گردشگری، فعالیت ورزشی و سلامت روان

مقالات با هزینه داوری ۱۰۰ دلار به جاپ می رسند.

آدرس سایت مجله بین المللی آموزش و تحصیل

http://www.ijschooling.com/