همکاری شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس با مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات گردشگری کاسیت های زاگرس نشین، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان وسازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی  استان لرستان

شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس با همکاری با مرکز هدایت و حمایت از تحقیقات گردشگری کاسیت های زاگرس نشین، سازمان بسیج علمی، پژوهشی و فناوری استان لرستان و سازمان بسیج مهندسین کشاورزی و منابع طبیعی  استان لرستان و با همیاری اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان لرستان، اداره کل حفاظت محیط زیست استان لرستان، مجموعه کشت و صنعت فجر صفا استان لرستان، دانشکاه فنی و حرفه ایی استان لرستان، انجمن های مردم نهاد گردشگران طبیعت زاگرس بروجرد و خانه گردشگری پایدار لرستان برگزار می کند

زمان: سه شنبه ۲۱ بهمن ماه ۱۳۹۹، ساعت ۱۰:۳۰

مهمان: 

دکتر مهران زند

دانشیار پژوهشی پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی تهران

آدرس وبینار:

meet.google.com/bnb-heod-dzk

شرکت برای عموم آزاد و رایگان است