لینک ورود به همایش:

http://skyroom.online/ch/l_tvu/pazhoohesh

جهت شرکت در کارگاه، لطفا ابتدا در سایت همایش ثبت نام کنید.

لینک ورود به کارگاه آموزشی نقش کارآفرینی در جوامع محلی

http://skyroom.online/ch/l_tvu/pazhoohesh