معرفی کمیته علمی، کمیته اجرایی و سخنرانان

https://www.instagram.com/p/CNQWhUzHJH1/?igshid=60qhsmkwa61k

معرفی سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

https://www.instagram.com/p/CN2830JHVc9/?igshid=xrk91s4lfc5h

راه پیاده روی آبشار طلایی (دره گرم)

https://www.instagram.com/tv/CMFRpQCApyN/?igshid=w60ue2uezjqy