گواهی داوران اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰ با امضاء دبیر علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

هر مقاله توسط برای ۲ داور ارسال شده اند.