گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی با تدریس «سرکار خانم افسانه احسانی» و با امضاء مدیریت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان