گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی با تدریس سرکار خانم «افسانه احسانی» و با امضاء مدیریت محترم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی