مطالب پیشنهادی:
بارگذاری فایل ها

لطفا در قسمت اول، مدرک تحصیلی و در قسمت دوم تصویر داوطلب گرامی آپلود گردد

فراگیران محترمی که رشته تحصیلی آنها مرتبط با گردشگری است فقط ۱۰ درصد هزینه را پرداخت می کنند. یعنی ۱۲۰ هزار تومان.

فراگیران محترم که رشته تحصیلی آنها غیر مرتبط است کل هزینه لازم است پرداخت کنند. یعنی یک میلیون و ۲۰۰ هزار تومان.

وایز به کارت با شماره ۶۰۳۷۹۹۷۲۲۷۷۰۰۳۰۰ بنام زینب حاجری، نائب رئیس شرکت پژوهشی – آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس