مطالب پیشنهادی:
Carpa Cueva Ciega
Salsa de pescado plano
Salmón Tigris o Eufrates; Pike the barb
Barbilla Orontes de Heckel
Mancha negra, leopardo o púas mesopotámicas
Gobio de boca alta; rasbora falsa
Gordito europeo
Tigris dace
Loach de piedra o espinosa; pez globo manchado
Tachis con banda loach
Kermanshah loac
Tachris con banda loach
Perro de las cavernas ciego
(Cueva Loveh (Lorestan
Perro de esturión occidental
Kurdistán sisorid
Sylvie o sisorida del sur
Trucha arcoiris o steelhead
Abu o salmonete de agua dulce
Pez mosquito oriental; Minnow de la peste
Cachorro de aletas altas, killi árabe
Anguila espinosa mesopotámica o del Éufrates
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.