مطالب پیشنهادی:
Satureja khuzestanica
Satureja macrosiphone
Satureja rechingeri
Smyrnium ausheri
Smyrnium cordifolium
Solanum nigrum var.nigrum
Stachys lavandulifolia
Tamarix gallica
Tanacetum parthenium
Teucrium orientalis
Teucrium polium
Thymus daenensis
Tragapogon caricifolius
Tribulus terrestris
Typha latifolia
Ulmus minor
Urtica dioica
Vaccaria pyramidata
Veronica anagallis
Violo tricolor
Viscum album
Vitex psudo negundo
Vitic vinifera
Ziziphora clinopodio ides
jujuba Ziziphus
Ziziphus nummularia
[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.