مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو معرفی تورلیدرها و مدیران فنی بند ب لیست شده اند.

تصویر: فراگیران دارای گواهینامه دوره آموزشی مدیر فنی بند ب

فراگیران دارای گواهینامه دوره آموزشی مدیر فنی بند ب


فقط نام و نام خانوادگی، محل فعالیت و تسلط بر زبان خارجه فراگیران عزیز به همراه شماره تلفن در سایت قید می شود.

  • ۰
  • ۹۱
تصویر: فراگیران دارای گواهینامه دوره آموزشی اکوتوریسم

فراگیران دارای گواهینامه دوره آموزشی اکوتوریسم


فقط نام و نام خانوادگی، محل فعالیت و تسلط بر زبان خارجه فراگیران عزیز به همراه شماره تلفن در سایت قید می شود.

  • ۰
  • ۶۲
تصویر: فراگیران دارای گواهینامه دوره آموزشی ایرانگردی و جهانگردی

فراگیران دارای گواهینامه دوره آموزشی ایرانگردی و جهانگردی


فقط نام و نام خانوادگی، محل فعالیت و تسلط بر زبان خارجه فراگیران عزیز به همراه شماره تلفن در سایت قید می شود.

  • ۰
  • ۶۶