تصویر: Westlicher Säugetieratlas (Lorestan) – Teil II

Westlicher Säugetieratlas (Lorestan) – Teil II


Einige Säugetiere konnten nicht geladen werden

 • ۰
 • ۵۵۵
تصویر: Westlicher Säugetieratlas (Lorestan) – Teil I

Westlicher Säugetieratlas (Lorestan) – Teil I


صدای برخی از پستانداران در دسترس نبود، که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پستانداران ایران در انتهای صفحه است، لطفا به دقت به انتهای برگه توجه نمائید. در...

 • ۰
 • ۶۳۸
تصویر: Westlicher Vogelatlas (Lorestan) – Teil VI

Westlicher Vogelatlas (Lorestan) – Teil VI


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۶۴۷
تصویر: Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil V

Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil V


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی متن اطلس پرندگان در انتهای برگخ است. لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۵۸۷
تصویر: Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil IV

Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil IV


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود. فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید....

 • ۰
 • ۵۶۸
تصویر: Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil III

Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil III


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود. فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید. مقیم...

 • ۰
 • ۵۸۹
تصویر: Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil II

Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil II


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۶۱۵
تصویر: Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil I

Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil I


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۶۱۸
تصویر: Folgen Sie den historischen Sehenswürdigkeiten, Sehenswürdigkeiten, Ressourcen und Naturattraktionen der Provinz Lorestan unter

Folgen Sie den historischen Sehenswürdigkeiten, Sehenswürdigkeiten, Ressourcen und Naturattraktionen der Provinz Lorestan unter


http://www.lorestan360.ir/ ۳۶۰-Grad-Ansicht der Denkmäler der Provinz Lorestan Schloss Falak Al-Falak – Anthropologisches Museum – Archäologisches Museum – Zaid Ibn Alis Grab – Steinpfosten – Shahshahn-Karawanserei – Shu’uddin Khorshid-Grab –...

 • ۰
 • ۳۴۸
تصویر: Artikel der Archäologie, kleine Säugetiere Kältere Höhle

Artikel der Archäologie, kleine Säugetiere Kältere Höhle


Autor: Ivan Ray Rodriquez Doktorand für Archäologie an der Rovra Virgili Universität in Spanien

 • ۰
 • ۲۵۷