مطالب زیر بر اساس آرشیو Amphibienatlas des Iran لیست شده اند.