مطالب زیر بر اساس آرشیو Iran Vogelatlas لیست شده اند.

تصویر: Westlicher Vogelatlas (Lorestan) – Teil VI

Westlicher Vogelatlas (Lorestan) – Teil VI


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۱۹۵
تصویر: Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil V

Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil V


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی متن اطلس پرندگان در انتهای برگخ است. لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۱۹۸
تصویر: Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil IV

Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil IV


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود. فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید....

 • ۰
 • ۱۸۷
تصویر: Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil III

Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil III


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود. فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید. مقیم...

 • ۰
 • ۱۶۹
تصویر: Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil II

Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil II


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۱۹۳
تصویر: Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil I

Westliche Atlasvögel (Lorestan) – Teil I


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۲۱۵