تصویر: Western Mammal Atlas (Lorestan) – Part II

Western Mammal Atlas (Lorestan) – Part II


Some mammals were unavailable to load

 • ۰
 • ۵۰۸
تصویر: Western Mammal Atlas (Lorestan) – Part I

Western Mammal Atlas (Lorestan) – Part I


صدای برخی از پستانداران در دسترس نبود، که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پستانداران ایران در انتهای صفحه است، لطفا به دقت به انتهای برگه توجه نمائید. در...

 • ۰
 • ۵۹۶
تصویر: Western Birds Atlas (Lorestan) – Part VI

Western Birds Atlas (Lorestan) – Part VI


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۵۸۶
تصویر: Western Birds of Atlas (Lorestan) – Part V

Western Birds of Atlas (Lorestan) – Part V


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی متن اطلس پرندگان در انتهای برگخ است. لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۴۹۸
تصویر: Western Birds of Atlas (Lorestan) – Part IV

Western Birds of Atlas (Lorestan) – Part IV


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود. فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید....

 • ۰
 • ۴۷۱
تصویر: Western Birds of Atlas (Lorestan) – Part III

Western Birds of Atlas (Lorestan) – Part III


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود. فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید. مقیم...

 • ۰
 • ۴۸۱
تصویر: Western Birds of Atlas (Lorestan) – Part II

Western Birds of Atlas (Lorestan) – Part II


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۵۷۰
تصویر: Western Birds of Atlas (Lorestan) – Part I

Western Birds of Atlas (Lorestan) – Part I


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۴۹۸
تصویر: Follow the historic attractions, sights, resources and natural attractions of Lorestan Province at

Follow the historic attractions, sights, resources and natural attractions of Lorestan Province at


http://www.lorestan360.ir/ ۳۶۰ degree view of Lorestan province monuments Falak Al-Falak Castle – Anthropological Museum – Archeology Museum – Zaid Ibn Ali’s Tomb – Stone Post – Shahshahn Caravansary –...

 • ۰
 • ۴۸۰
تصویر: Articles of archeology, small mammals Colder cave

Articles of archeology, small mammals Colder cave


the writer Ivan Ray Rodriquez PhD student of archeology from Rovra Virgili University in Spain

 • ۰
 • ۳۰۲