تصویر: Atlas de los mamíferos occidentales (Lorestan) – Parte II

Atlas de los mamíferos occidentales (Lorestan) – Parte II


Algunos mamíferos no estaban disponibles para cargar

 • ۰
 • ۶۳۷
تصویر: Atlas de los mamíferos occidentales (Lorestan) – Parte I

Atlas de los mamíferos occidentales (Lorestan) – Parte I


صدای برخی از پستانداران در دسترس نبود، که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پستانداران ایران در انتهای صفحه است، لطفا به دقت به انتهای برگه توجه نمائید. در...

 • ۰
 • ۹۷۴
تصویر: Western Birds Atlas (Lorestan) – Parte VI

Western Birds Atlas (Lorestan) – Parte VI


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۵۸۲
تصویر: Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte V

Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte V


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی متن اطلس پرندگان در انتهای برگخ است. لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۵۷۳
تصویر: Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte IV

Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte IV


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود. فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید....

 • ۰
 • ۵۶۵
تصویر: Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte III

Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte III


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود. فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید. مقیم...

 • ۰
 • ۵۹۰
تصویر: Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte II

Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte II


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۵۶۱
تصویر: Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte I

Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte I


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۵۷۷
تصویر: Siga las atracciones históricas, atracciones, recursos y atracciones naturales de la provincia de Lorestan

Siga las atracciones históricas, atracciones, recursos y atracciones naturales de la provincia de Lorestan


http://www.lorestan360.ir/ Vista de 360 grados de los monumentos de la provincia de Lorestán Castillo Falak Al-Falak – Museo Antropológico – Museo de Arqueología – Tumba de Zaid Ibn Ali...

 • ۰
 • ۳۰۶
تصویر: Artículos de arqueología, pequeños mamíferos Cueva del Colder

Artículos de arqueología, pequeños mamíferos Cueva del Colder


Autor: Ivan Ray Rodriquez Estudiante de doctorado en arqueología de la Universidad Rovra Virgili en España

 • ۰
 • ۲۳۱