تصویر: Atlas de los mamíferos occidentales (Lorestan) – Parte II

Atlas de los mamíferos occidentales (Lorestan) – Parte II


Algunos mamíferos no estaban disponibles para cargar

 • ۰
 • ۷۴۶
تصویر: Atlas de los mamíferos occidentales (Lorestan) – Parte I

Atlas de los mamíferos occidentales (Lorestan) – Parte I


صدای برخی از پستانداران در دسترس نبود، که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پستانداران ایران در انتهای صفحه است، لطفا به دقت به انتهای برگه توجه نمائید. در...

 • ۰
 • ۱۱۰۳
تصویر: Western Birds Atlas (Lorestan) – Parte VI

Western Birds Atlas (Lorestan) – Parte VI


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۶۹۷
تصویر: Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte V

Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte V


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی متن اطلس پرندگان در انتهای برگخ است. لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۶۸۱
تصویر: Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte IV

Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte IV


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود. فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید....

 • ۰
 • ۶۷۶
تصویر: Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte III

Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte III


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود. فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید. مقیم...

 • ۰
 • ۶۹۵
تصویر: Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte II

Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte II


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۶۷۶
تصویر: Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte I

Aves occidentales del Atlas (Lorestan) – Parte I


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۶۹۰
تصویر: Pueblo de Bisheh, el pueblo objetivo del turismo

Pueblo de Bisheh, el pueblo objetivo del turismo


El pueblo de Bisheh es uno de los pueblos más hermosos de la provincia de Lorestan, que se encuentra en la ciudad de Khorram Abad, distrito de Papi y...

 • ۰
 • ۳۴
تصویر: La primera conferencia internacional de turismo y desarrollo se llevará a cabo en Estambul, Turquía.

La primera conferencia internacional de turismo y desarrollo se llevará a cabo en Estambul, Turquía.


Organizadores: Compañía Aldoz Tejarat Nevin Aras Presidente de la conferencia: Dr. Seyed Pedram Mousavi, posdoctorado en economía internacional, presentador de la teoría económica de Gibran Secretario del Comité Científico:...

 • ۰
 • ۵۳