تصویر: Atlas des mammifères occidentaux (Lorestan) – Partie II

Atlas des mammifères occidentaux (Lorestan) – Partie II


Certains mammifères n’étaient pas disponibles pour charger

 • ۰
 • ۷۴۴
تصویر: Atlas des mammifères occidentaux (Lorestan) – Partie I

Atlas des mammifères occidentaux (Lorestan) – Partie I


صدای برخی از پستانداران در دسترس نبود، که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پستانداران ایران در انتهای صفحه است، لطفا به دقت به انتهای برگه توجه نمائید. در...

 • ۰
 • ۷۴۲
تصویر: Atlas des oiseaux occidentaux (Lorestan) – partie VI

Atlas des oiseaux occidentaux (Lorestan) – partie VI


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۶۹۸
تصویر: Oiseaux de l’ouest de l’Atlas (Lorestan) – Partie V

Oiseaux de l’ouest de l’Atlas (Lorestan) – Partie V


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی متن اطلس پرندگان در انتهای برگخ است. لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۵۶۱
تصویر: Oiseaux de l’ouest de l’Atlas (Lorestan) – Partie IV

Oiseaux de l’ouest de l’Atlas (Lorestan) – Partie IV


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود. فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید....

 • ۰
 • ۵۰۹
تصویر: Oiseaux de l’ouest de l’Atlas (Lorestan) – Partie III

Oiseaux de l’ouest de l’Atlas (Lorestan) – Partie III


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود. فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید. مقیم...

 • ۰
 • ۵۱۵
تصویر: Oiseaux de l’ouest de l’Atlas (Lorestan) – Partie II

Oiseaux de l’ouest de l’Atlas (Lorestan) – Partie II


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۵۵۳
تصویر: Oiseaux de l’ouest de l’Atlas (Lorestan) – Partie I

Oiseaux de l’ouest de l’Atlas (Lorestan) – Partie I


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۴۸۷
تصویر: Le village de Bisheh, village cible du tourisme, en route vers la mondialisation

Le village de Bisheh, village cible du tourisme, en route vers la mondialisation


Le village de Bisheh est l’un des plus beaux villages de la province du Lorestan, situé dans la ville de Khorram Abad, le district de Papi et le district...

 • ۰
 • ۲۷
تصویر: اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و توسعه در استانبول ترکیه برگزار می گردد.

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و توسعه در استانبول ترکیه برگزار می گردد.


برگزار کنندگان: شرکت الدوز تجارت نوین ارس رئیس همایش: دکتر سید پدرام موسوی، پسا دکتری اقتصاد بین الملل، ارائه دهنده نظریه اقتصاد جبران دبیر کمیته علمی: دکتر اسرافیل شیرازی،...

 • ۰
 • ۲۲
تصویر: اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و توسعه در استانبول ترکیه برگزار می گردد.

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و توسعه در استانبول ترکیه برگزار می گردد.


برگزار کنندگان: شرکت الدوز تجارت نوین ارس رئیس همایش: دکتر سید پدرام موسوی، پسا دکتری اقتصاد بین الملل، ارائه دهنده نظریه اقتصاد جبران دبیر کمیته علمی: دکتر اسرافیل شیرازی،...

 • ۰
 • ۱۳۸