مطالب پیشنهادی:
تصویر: Атлас Западных Рептилий (Лорестан) — Часть I

Атлас Западных Рептилий (Лорестан) — Часть I


پراکنش جهانی: ایران، ارمنستان، آذربایجان، ترکیه و عراق.

 • ۰
 • ۷۲۲
تصویر: Западный Атлас Млекопитающих (Лорестан) — Часть II

Западный Атлас Млекопитающих (Лорестан) — Часть II


Некоторые млекопитающие были недоступны для загрузки

 • ۰
 • ۷۵۵
تصویر: Западный Атлас Млекопитающих (Лорестан) — Часть I

Западный Атлас Млекопитающих (Лорестан) — Часть I


صدای برخی از پستانداران در دسترس نبود، که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پستانداران ایران در انتهای صفحه است، لطفا به دقت به انتهای برگه توجه نمائید. در...

 • ۰
 • ۷۵۴
تصویر: Западный Атлас Птиц (Лорестан) — раздел VI

Западный Атлас Птиц (Лорестан) — раздел VI


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که صدا بارگذاری نموده شود. فایل اصلی اطلس پرندگان در انتهای برگه است، لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۷۲۶
تصویر: Западные птицы Атласа (Лорестан) — часть V

Западные птицы Атласа (Лорестан) — часть V


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که بارگذاری نموده شود. فایل اصلی متن اطلس پرندگان در انتهای برگخ است. لطفا به انتهای برگه دقت نمایید. به طور معمول...

 • ۰
 • ۷۴۶
تصویر: Западные Птицы Атласа (Лорестан) — Часть IV

Западные Птицы Атласа (Лорестан) — Часть IV


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود که روی پرنده صداگذاری نموده شود. فایل مربوط به بخش اطلس پرندگان در پایین صفحه است، لطفا به پایین صفحه دقت نمایید....

 • ۰
 • ۷۵۴
تصویر: Западные Птицы Атласа (Лорестан) — Часть III

Западные Птицы Атласа (Лорестан) — Часть III


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبوده است که روی بارگذاری نموده شود. فایل مرتبط با تصاویر در انتهای صفحه وجود دارد، لطفا به پایین صفحه دقت نمائید. مقیم...

 • ۰
 • ۷۰۸
تصویر: Западные Птицы Атласа (Лорестан) — Часть II

Западные Птицы Атласа (Лорестан) — Часть II


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۷۲۳
تصویر: Западные Птицы Атласа (Лорестан) — Часть I

Западные Птицы Атласа (Лорестан) — Часть I


صدای برخی از پرندگان در دسترس نبود، که روی پرندگان بارگذاری نموده شود. اصل فایل های کتاب اطلس پرندگان نیز در پایان هر بخش، ارائه می شود. لطفا به...

 • ۰
 • ۶۷۴
تصویر: Первая международная конференция по туризму и развитию пройдет в Стамбуле, Турция.

Первая международная конференция по туризму и развитию пройдет в Стамбуле, Турция.


Организаторы: Компания Aldoz Tejarat Nevin Aras Председатель конференции: Д-р Сейед Педрам Мусави, постдокторант в области международной экономики, ведущий экономической теории Джебрана. Секретарь Научного комитета: Доктор Эсрафил Ширази, постдокторант по...

 • ۰
 • ۴۱
تصویر: Следуйте историческим достопримечательностям провинции Лорестан, достопримечательностям, ресурсам и природным достопримечательностям.

Следуйте историческим достопримечательностям провинции Лорестан, достопримечательностям, ресурсам и природным достопримечательностям.


http://www.lorestan360.ir/ ۳۶۰-градусный обзор памятников провинции Лорестан Замок Фалак аль-Фалак — Антропологический музей — Археологический музей — Могила Заида Ибн Али — Каменный столб — Шахранский караван-сарай — Могила Шууддина...

 • ۰
 • ۸۴۸