مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو موضوعات مرتبط با میراث فرهنگی و باستان شناسی لیست شده اند.

تصویر: Предметы археологии, мелкие млекопитающие, холодная пещера

Предметы археологии, мелкие млекопитающие, холодная пещера


Автор: Иван Рэй Родрикес, аспирант кафедры археологии, Университет Ровра Вирджили в Испании

  • ۰
  • ۱۲۹