مطالب پیشنهادی:
Sala de Gap de Khorramabad

Este baño se encuentra junto a Chat Square, Gap Bath y Gop Bridge durante los tiempos de Safavid y uno de los edificios más grandes en el período de Safavid. Los baños son una de las obras más complejas de la arquitectura islámica. Tener un conjunto de atributos. Incluyendo una mochila, tiene una rotación de 90 grados para la salud de la persona que vino al baño.

Tiene 2 columnas con diferentes vistas, tiene 2 entradas desde la calle 12 y una de las entradas en la calle Boroujerdi.

Fuente: http://lor-mirathkohan.ir/2018/04/25

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط

ارسال نظر

Your email address will not be published.