مطالب پیشنهادی:

تصویر: اعضای هیئت مدیره شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»

اعضای هیئت مدیره شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس»


زینب حاجری، نایب ریس شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری «کاسیت نشینان زاگرس» کارشناس ارشد جغرافیای طبیعی، گرایش اقلیم شناسی تخصص: گردشگری، تقویم گردشکری و اقلیم شناسی مولف اصلی کتاب: گردشگری...

  • ۰
  • ۶۴۴