مطالب پیشنهادی:

تصویر: تاثیر تغییرات اقلیمی بر اکوتوریسم شهر خرم آباد

تاثیر تغییرات اقلیمی بر اکوتوریسم شهر خرم آباد


چکیده روش‌های ریز مقیاس نمایی به منظور پیش بینی متغیرهاي اقلیمی مانند دما و بارش، در برنامه ریزي و مدیریت محیطی کاربرد وسیعی دارند. در این پژوهش مدل ریز...

  • ۰
  • ۱۶