مطالب پیشنهادی:

تصویر: تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند

تخمین خشکسالی دراستان لرستان با استفاده از شبکه های هوشمند


نشریه پژوهش های اقلیم شناسی | سال نهم | شماره سی و پنجم | پاییز ۱۳۹۷ نویسندگان حسن ترابی پوده : دانشیار، گروه مهندسی آب ، دانشگاه لرستان رضا...

  • ۰
  • ۵۰۴