مطالب پیشنهادی:

تصویر: حکم های عضو کمیته علمی و اجرای اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰

حکم های عضو کمیته علمی و اجرای اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰


حکم های عضو کمیته علمی و اجرای اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰ با امضاء دبیر علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت...

  • ۰
  • ۴۲