مطالب پیشنهادی:

تصویر: لیست شرکت کنندگان در همایش و کارگاه

لیست شرکت کنندگان در همایش و کارگاه


لیست شرکت کنندگان در اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری لرستان ۱۴۰۰ و لیست شرکت کنندگان در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی تعداد شرکت کنندگان در همایش ۱۷۴ نفر...

  • ۰
  • ۴۵