مطالب پیشنهادی:

تصویر: مقاله پیش بینی تغییر اقلیم شهرستان خرم آباد

مقاله پیش بینی تغییر اقلیم شهرستان خرم آباد


نویسندگان مقاله زینب حاجری کارشناس ارشد آب و هواشناسی  دانشگاه آزاد اسلامی واحد خرم آباد  دکتر مهران زند، استادیار پژوهشی سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی، پژوهشکده حفاظت خاک...

  • ۰
  • ۹۲۶