مطالب پیشنهادی:

تصویر: گواهی داوران اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰

گواهی داوران اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰


گواهی داوران اولین همایش ملی اقتصاد گردشگری در لرستان ۱۴۰۰ با امضاء دبیر علمی و اجرایی همایش و مدیر عامل شرکت پژوهشی- آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس هر مقاله...

  • ۰
  • ۴۶