مطالب پیشنهادی:

تصویر: گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی- بخش دوم

گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی- بخش دوم


گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی با تدریس «سرکار خانم افسانه احسانی» و با امضاء مدیریت محترم میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان

  • ۰
  • ۳۶
تصویر: گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی- بخش اول

گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی- بخش اول


گواهی های شرکت در کارگاه نقش کارآفرینی در جوامع محلی با تدریس سرکار خانم «افسانه احسانی» و با امضاء مدیریت محترم اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی

  • ۰
  • ۶۰