مطالب پیشنهادی:
Traveling Calendar of Poldokhtar

Based on the results of the Rayman software, the Poddocker station on a daily basis (from May 16th to May 27th) and from (May 5th to May 15th), and from October 29 to November 22, has a cool thermal sensitivity (March 23). May 4) Very cool thermal sensitivity (May 28 to June 4) and (4 to 13th of October) Hot warm sensitivity (5 to 10 June) to (24 September to 3 October) Very warm thermal sensitivity (11 to 18 Khordad) and (September 15th-23rd) Surgical thermal sensitivity and (19 Khordad to 14 Shahrivar) there is an extremely warm heat sensitivity.

Researcher: Zienab Hajari

[ زینب حاجری ]

کارشناس مدیریت جهانگردی
کارشناسی ارشد جغرافیای طبیعی
نایب رئیس شرکت پژوهشی - آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول آموزش شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس
مسئول تولید محتوای شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس

انتشار مطالب فوق تنها با ذکر مرجع به همراه لینک وب‌سایت شرکت پژوهشی-آموزشی گردشگری کاسیت نشینان زاگرس مجاز است.
لطفا به حقوق هم احترام بگذاریم.

مطالب مرتبط
این دسته بندی نوشته دیگری ندارد!

ارسال نظر

Your email address will not be published.