مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو خدمات شرکت لیست شده اند.

تصویر: رزومه موسسه آموزشی و پژوهشی کاسیت نشینان زاگرس از سال 1397 تا 1402

رزومه موسسه آموزشی و پژوهشی کاسیت نشینان زاگرس از سال 1397 تا 1402


ابتکار عمل  معنای پیش قدم بودن فراگیران، موسسات و نهادها، جهت مشارکت، دیدن و حل مسائل از زاویه ای متفاوت بمنظورایجاد خلاقیت می باشد. چرا که ابتکارعمل در مرحله...

 • ۰
 • ۸۵۵
تصویر: برنامه های هفته گردشگری

برنامه های هفته گردشگری


(دفتر مطالعات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی)

 • ۰
 • ۹۰
تصویر: معرفی دوره آموزشی مدیر فنی بند ب

معرفی دوره آموزشی مدیر فنی بند ب


یکی از دوره‌های آموزشی کوتاه مدت گردشگری، دوره مدیر فنی بند (ب) است که توسط  اداره کل آموزش و مطالعات گردشگری وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی به تصویب رسیده و اجرا می‌شود. محوریت...

 • ۰
 • ۳۴۷
تصویر: معرفی دوره آموزشی ایرانگردی و جهانگردی

معرفی دوره آموزشی ایرانگردی و جهانگردی


دوره راهنمای تور ایرانگردی و جهانگردی از دوره‌های مصوّب وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی است. موضوع اصلی این دوره آموزشی راهنمای گردشگری، اماکن تاریخی و فرهنگی و سفرهایی است که در...

 • ۰
 • ۳۵۶
تصویر: معرفی دوره آموزشی طبیعت گردی

معرفی دوره آموزشی طبیعت گردی


دوره‌ی آموزشی راهنمای تور طبیعت‌گردی که بیشتر بر محور سفر در طبیعت و شناخت عناصر آن جهت حفاظت بیشتر و دوری از تخریب می‌چرخد، یکی از دوره‌های آموزشی کوتاه مدّت گردشگری مصوّب وزارت میراث...

 • ۰
 • ۲۷۹
تصویر: برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت رایگان و آنلاین

برگزاری کارگاه های آموزشی به صورت رایگان و آنلاین


کارگاه های زیر با همکاری موسسه آموزشی کاسیت نشینان زاگرس، اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان لرستان، دانشگاه فنی و حرفه ای استان لرستان و شرکت...

 • ۰
 • ۱۹۴
تصویر: The first international tourism and development conference will be held in Istanbul, Turkey.

The first international tourism and development conference will be held in Istanbul, Turkey.


Organizers: Aldoz Tejarat Nevin Aras Company Chairman of the conference: Dr. Seyed Pedram Mousavi, post-doctorate in international economics, presenter of Gibran economic theory Secretary of the Scientific Committee: Dr....

 • ۰
 • ۱۴۸
تصویر: سيعقد المؤتمر الدولي الأول للسياحة والتنمية في اسطنبول بتركيا.

سيعقد المؤتمر الدولي الأول للسياحة والتنمية في اسطنبول بتركيا.


المنظمون: شركة الدوز نيفين أراس التجارية رئيس المؤتمر: الدكتور سيد بيدرام موسوي ، ما بعد الدكتوراه في الاقتصاد الدولي ، مقدم نظرية جبران الاقتصادية أمين اللجنة العلمية: د. إسرافيل...

 • ۰
 • ۸۹
تصویر: اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و توسعه در استانبول ترکیه برگزار می گردد.

اولین کنفرانس بین المللی گردشگری و توسعه در استانبول ترکیه برگزار می گردد.


برگزار کنندگان: شرکت الدوز تجارت نوین ارس رئیس همایش: دکتر سید پدرام موسوی، پسا دکتری اقتصاد بین الملل، ارائه دهنده نظریه اقتصاد جبران دبیر کمیته علمی: دکتر اسرافیل شیرازی،...

 • ۰
 • ۲۲
تصویر: Die erste internationale Tourismus- und Entwicklungskonferenz findet in Istanbul, Türkei, statt.

Die erste internationale Tourismus- und Entwicklungskonferenz findet in Istanbul, Türkei, statt.


Veranstalter: Aldoz Tejarat Nevin Aras Company Vorsitzender der Konferenz: Dr. Seyed Pedram Mousavi, Postdoktorand in internationaler Ökonomie, Präsentator der Gibran-Wirtschaftstheorie Sekretär des Wissenschaftlichen Komitees: Dr. Esrafil Shirazi, Postdoktorand in...

 • ۰
 • ۵۴
تصویر: Первая международная конференция по туризму и развитию пройдет в Стамбуле, Турция.

Первая международная конференция по туризму и развитию пройдет в Стамбуле, Турция.


Организаторы: Компания Aldoz Tejarat Nevin Aras Председатель конференции: Д-р Сейед Педрам Мусави, постдокторант в области международной экономики, ведущий экономической теории Джебрана. Секретарь Научного комитета: Доктор Эсрафил Ширази, постдокторант по...

 • ۰
 • ۵۴
تصویر: La primera conferencia internacional de turismo y desarrollo se llevará a cabo en Estambul, Turquía.

La primera conferencia internacional de turismo y desarrollo se llevará a cabo en Estambul, Turquía.


Organizadores: Compañía Aldoz Tejarat Nevin Aras Presidente de la conferencia: Dr. Seyed Pedram Mousavi, posdoctorado en economía internacional, presentador de la teoría económica de Gibran Secretario del Comité Científico:...

 • ۰
 • ۷۲