مطالب پیشنهادی:

مطالب زیر بر اساس آرشیو ارتباط با ما لیست شده اند.

تصویر: رزومه موسسه آموزشی و پژوهشی کاسیت نشینان زاگرس از سال 1397 تا 1402

رزومه موسسه آموزشی و پژوهشی کاسیت نشینان زاگرس از سال 1397 تا 1402


ابتکار عمل  معنای پیش قدم بودن فراگیران، موسسات و نهادها، جهت مشارکت، دیدن و حل مسائل از زاویه ای متفاوت بمنظورایجاد خلاقیت می باشد. چرا که ابتکارعمل در مرحله...

  • ۰
  • ۸۵۵
تصویر: Lire es una vivienda nómada.

Lire es una vivienda nómada.


Las capas que se han construido en las últimas décadas, especialmente después de la Revolución Islámica, alrededor de ciudades como Andimashk y Dasful en el lado del Eilat de...

  • ۰
  • ۵۱۲
تصویر: Lire est un logement nomade

Lire est un logement nomade


Les couches qui ont été construites au cours des dernières décennies, en particulier après la révolution islamique, autour de villes comme Andimashk et Dasful du côté de l’Eilat de...

  • ۰
  • ۵۱۱
تصویر: La tente noire demeure

La tente noire demeure


La tente noire demeure la forme de logement nomade la plus importante et la plus populaire dans le dialecte du Lahq “Doar” ou “Black Mall”, qui signifie “Black House”,...

  • ۰
  • ۴۵۹
تصویر: Calendario turístico de la ciudad de Aligudarz

Calendario turístico de la ciudad de Aligudarz


Basado en los resultados del software Rayman en la estación de Aligodarz del 7 al 24 de julio y del 29 de agosto al 28 de septiembre, el confort...

  • ۰
  • ۴۰۹